Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku:

CHEMICZNA DEFOLIACJA W SZK?KACH RO?LIN SADOWNICZYCH, cz??? II

doc. dr hab. Alina Basak

Numer archiwalny: 04/1999


W pierwszej cz??ci artyku?u ("Szk?karstwo" 3/99) autorka przedstawi?a zalety chemicznej defoliacji, czynniki wp?ywaj?ce na skuteczno?? tego zabiegu oraz podatno?? gatunkw, odmian i podk?adek na chemiczn? defoliacj?, mi?dzy innymi chelatem miedziowym — red.


W?A?CIWE ST??ENIE CHELATU MIEDZIOWEGO
Zbyt niskie st??enie defolianta nie daje po??danych efektw, natomiast za wysokie powoduje zbyt szybkie wysuszenie li?ci, zanim zd??y si? wykszta?ci? tzw. warstwa odcinaj?ca u nasady ogonka li?ciowego, tak ?e zwykle one nie opadaj?. Nadmierna koncentracja preparatu mo?e rwnie? doprowadzi? do wysuszenia, a w nast?pstwie zamierania wierzcho?kw p?dw. W przypadku chelatu miedziowego ro?liny nale?y opryskiwa? bardzo obficie (oko?o 600 l wody/ha) i to najlepiej ciecz? w du?ym rozpyleniu (rysunek). Dla jednorocznych okulantw jab?oni i grusz optymalne st??enie chelatu miedziowego, zw?aszcza podczas s?onecznej i ciep?ej pogody, powinno wynosi? 2%. Tylko dla odmian trudniej zrzucaj?cych li?cie, zw?aszcza przy niskiej temperaturze powietrza i deszczowej pogodzie, uzasadnione mo?e by? u?ycie bardziej skoncentrowanego, 3-procentowego roztworu lub zastosowanie chelatu miedziowego w st??eniu 2%, ale ??cznie z preparatem zawieraj?cym etefon, np. Flordimeksem 420 SL albo z innymi ?rodkami wspomagaj?cymi, lub uzupe?niaj?cymi dzia?anie defolianta.

LICZBA OPAD?YCH LI?CI Z OKULANTW JAB?ONI 'GLOSTER'/'M 26' W ZALE?NO?CI OD PREPARATU I SPOSOBU JEGO NANIESIENIA PO 2 TYGODNIACH OD ZABIEGU (1995 R.)


Czere?nie i ?liwy wymaga?y wy?szego ni? jab?onie — 3% st??enia chelatu miedziowego. W przypadku wi?ni ?rodek nale?y stosowa? w st??eniu nie przekraczaj?cym 2%, a podczas ciep?ej, s?onecznej pogody wystarczy nawet roztwr jednoprocentowy.
Dwukrotne opryskanie jednorocznych okulantw jab?oni, grusz i wi?ni 1% chelatem miedziowym nie wp?ywa?o korzystnie na drzewka, a czasem nawet powodowa?o wolniejsze opadanie li?ci ni? jednorazowe jego u?ycie w takim samym st??eniu. Natomiast w przypadku ?liw i czere?ni dwukrotne traktowanie 1% roztworem tego zwi?zku dzia?a?o lepiej ni? jeden zabieg. Dwukrotne opryskiwanie jednoprocentowym roztworem chelatu miedziowego by?o szczeglnie efektywne u podk?adek. Nie tylko dorwnywa?o skuteczno?ci? chelatowi miedziowemu zastosowanemu pojedynczo w tej samej dawce, ale usuwa?o li?cie w podobnym stopniu lub skuteczniej od 3% roztworu tego zwi?zku.

WYBR PREPARATU
Spo?rd testowanych preparatw zawieraj?cych chelat miedziowy jako sk?adnik czynny najszybsze opadanie li?ci powodowa? Tetracid 120 SL (165 ml preparatu w 1 l wody daje 2% st??enie chelatu miedziowego). Jednak po dwch tygodniach od opryskania w podobnym stopniu by?y te? zdefoliowane drzewa traktowane Insolem 240 SL (100 ml preparatu w 1 l wody daje 2% st??enie chelatu miedziowego). Mniej skutecznie i wolniej dzia?a? tak?e wersenian sodowo-wapniowy — p?produkt chelatu miedziowego. Wcze?niejsze, trzykrotne traktowanie tych samych drzew Miedzianem 50 WG zwi?kszy?o procent opad?ych li?ci pod wp?ywem wersenianu, ale skuteczno?? tej kombinacji nadal by?a ni?sza ni? opryskiwanie ro?lin chelatem miedziowym z Adbiosem 85 SL czy Flordimeksem 420 SL (tabela). Jednak niektre odmiany jab?oni, np. 'Idared', s?abo zrzucaj?ce li?cie pod wp?ywem chelatu miedziowego, dobrze reaguj? na traktowanie Miedzianem 50 WG i nast?pnie wersenianem sodowo-wapniowym.

OCENA OPADANIA LI?CI Z OKULANTW JAB?ONI ODMIANY 'JONICA' W ZALE?NO?CI OD U?YTEGO ?RODKA


W przypadku jab?oni i grusz do najlepszych ?rodkw wspomagaj?cych dla chelatu miedziowego nale?? preparaty Adbios 85 SL, Flordimex 420 SL. U ?liw ten drugi podwy?sza? skuteczno?? chelatu miedziowego, natomiast pierwszy dzia?a? niekorzystnie — op?nia? opadanie li?ci. U wi?ni skuteczno?? chelatu miedziowego podwy?sza? Adpros 85 SL, z kolei Adbios 85 SL i Flordimex 420 SL nie mia?y pozytywnego wp?ywu lub dzia?a?y niekorzystnie. W przypadku ??cznego stosowania chelatu miedziowego z Flordimeksem 420 SL, st??enie tego ostatniego preparatu dla drzew ziarnkowych powinno wynosi? 0,2%, dla pestkowych — 0,1%. Natomiast ?rodkw wspomagaj?cych Adbios 25 SL i Adpros 25 SL nale?y u?ywa? w st??eniu 0,25%.
Preparat zawieraj?cy dimitifin, okaza? si? du?o s?abszym defoliantem ni? ?rodki zawieraj?ce chelat miedziowy.
Objawy fitotoksyczno?ci, w postaci zasychania p?dw drzew, wywo?ane u?yciem defoliantw, wyst?pi?y tylko w jednym roku na jab?oniach odmiany 'ampion'. Przyczyn? tych uszkodze? by?o zastosowanie preparatu zawieraj?cego dimitifin oraz zbyt wysoka dawka Adbiosu 85 SL. Aby zapobiec tego typu uszkodzeniom, zrezygnowano w latach nast?pnych z testowania tego pierwszego preparatu oraz z dwukrotnego, w odst?pie tygodniowym, u?ycia chelatu miedziowego z Adbiosem 85 SL. Kontynuowano natomiast badania z jednorazowym zastosowaniem chelatu miedziowego z Adbiosem 85 SL, poniewa? w takiej kombinacji ?rodek wspomagaj?cy nigdy wcze?niej nie powodowa? uszkodzenia p?dw. Inne objawy fitotoksycznego dzia?ania defoliantw — nieznaczne zasychanie niezdrewnia?ych ko?cw p?dw czy zasychanie najm?odszych li?ci — s? akceptowane przez szk?karzy i nie dyskwalifikuj? drzewek.

WYTRZYMA?O?? RO?LIN NA MRZ
Wytrzyma?o?? na mrz drzewek defoliowanych chemicznie zale?a?a od pogody podczas zabiegu i od sposobu jego przeprowadzania. P?n? jesieni?, na prze?omie listopada i grudnia, stwierdzono, ?e chemiczna defoliacja nie zmniejszy?a wytrzyma?o?ci ro?lin na mrz w okresie ich wchodzenia w stan spoczynku. Nawet temperatura –25oC, rzadko wyst?puj?ca w tym czasie, nie obni?y?a zdolno?ci regeneracji drzewek traktowanych 2% chelatem miedziowym (samodzielnie lub w mieszaninie z Flordimeksem 420 SL) oraz tych dwukrotnie opryskiwanych chelatem miedziowym w st??eniu 1%. Ro?liny defoliowane chemicznie znios?y tak nisk? temperatur? podobnie jak te, z ktrych r?cznie usuni?to li?cie tu? przed wykopaniem. Badania wykaza?y, ?e ciep?a i s?oneczna jesie? (np. w 1995 roku) przyczyni?a si? do wi?kszej wytrzyma?o?ci ro?lin na mrz w okresie zapadania ich w stan spoczynku ni? jesie? ch?odna i deszczowa (np. w 1994 roku).
Najwi?ksze r?nice w stopniu wytrzyma?o?ci ro?lin na mrz wyst?pi?y w okresie g??bokiego spoczynku zimowego — w styczniu. Obni?enie w tym okresie temperatury do –20oC czy –25oC nie spowodowa?o u chemicznie defoliowanych drzewek trwa?ych uszkodze?. Tylko w 1996 roku, w temperaturze –20oC ro?liny, ktrym r?cznie usuni?to li?cie w dniu stosowania preparatw chemicznych i traktowane 2% chelatem miedziowym, przemarz?y bardziej i wykazywa?y s?absz? zdolno?? regeneracji ni? ro?liny defoliowane r?cznie tu? przed ich wykopaniem. W tym samym roku temperatur? –25oC wytrzyma?y tylko drzewka, ktrym r?cznie usuni?to li?cie tu? przed wykopaniem ro?lin, a temperatura –30oC okaza?a si? wwczas zabjcza dla wszystkich badanych drzewek. W latach 1994 i 1995 tylko drzewka, ktrym r?cznie usuni?to li?cie w dniu stosowania defoliantw oraz ro?liny traktowane samodzielnie 2% chelatem miedziowym lub w mieszaninie z Adprosem 85 SL, utraci?y zdolno?? regeneracji w temperaturze –30oC.
Drzewka defoliowane chemicznie przewa?nie dobrze znios?y temperatur? –20oC wczesn? wiosn? — na prze?omie marca i kwietnia. Po defoliacji ro?lin podczas s?onecznej i ciep?ej pogody jesieni? 1995 roku, wczesn? wiosn? nast?pnego roku drzewka nie ucierpia?y nawet w temperaturze –25oC. Tylko drzewka traktowane preparatem zawieraj?cym dimitifin — oddzielnie lub ??cznie z chelatem miedziowym — oraz ro?liny opryskiwane chelatem miedziowym w du?ym st??eniu (3%) z dodatkiem Adbiosu 85 SL czy Flordimeksu 420 SL wykazywa?y ograniczon? zdolno?? do pe?nej regeneracji lub utraci?y j? po przetrzymaniu na prze?omie marca i kwietnia w temperaturze –25oC.
Grusze defoliowane jesieni? 1996 roku lepiej przetrwa?y nisk? temperatur? w okresie spoczynku zimowego ni? jab?onie. Drzewa tego pierwszego gatunku, ktrym r?cznie usuni?to li?cie, w ko?cu wrze?nia i 3 tygodnie p?niej, wykazywa?y podobn? odporno?? na mrz, jak ro?liny defoliowane chemicznie. Jednak najbardziej wytrzyma?e na najni?sz? badan? temperatur? (–30oC) okaza?y si? grusze opryskiwane 3% chelatem miedziowym.
W przypadku wi?ni temperatura –30oC w okresie spoczynku zimowego by?a zabjcza dla wszystkich drzewek, niezale?nie od sposobu defoliacji. Nieco wy?sza temperatura zim? (–20oC i –25oC) nie powodowa?a ju? du?ych uszkodze? ro?lin, tak ?e zachowa?y one pe?n? zdolno?? regeneracji.

WZROST RO?LIN W NAST?PNYM ROKU
Flordimex 420 SL zastosowany na jab?onie ??cznie z 2% chelatem miedziowym podczas deszczowej i ch?odnej jesieni przyspieszy? wegetacj? drzewek w roku nast?pnym. Nie stwierdzono tego po u?yciu preparatu przy wy?szej temperaturze powietrza. Natomiast Adbios 85 SL — u?yty wraz z chelatem miedziowym — op?nia? nieco wegetacj? jab?oni w stosunku do drzew traktowanych tylko chelatem miedziowym. Jab?onie, ktrym r?cznie usuni?to li?cie w dniu opryskiwania ro?lin defoliantami, rozwija?y si? podobnie jak te, ktrym zerwano li?cie tu? przed wykopaniem drzewek. Flordimex 420 SL zastosowany ??cznie z chelatem miedziowym powodowa? wcze?niejsze rozpoczynanie wegetacji grusz.
Jab?onie, grusze i wi?nie defoliowane samym 2% chelatem miedziowym ros?y w roku nast?pnym najs?abiej. Podobny wzrost wykazywa?y ro?liny, ktrym r?cznie usuni?to li?cie w dniu opryskiwania preparatami chemicznymi. Sugeruje to, ?e opadanie li?ci pod wp?ywem chelatu miedziowego nie by?o poprzedzone odprowadzeniem z nich asymilatw do p?dw. Dodanie Flordimeksu 420 SL do chelatu miedziowego nasili?o proces odprowadzania asymilantw, ale tylko wtedy, gdy zabieg wykonano podczas ch?odnej i deszczowej pogody. Wwczas jab?onie te w nast?pnym roku ros?y najlepiej. Nie stwierdzono wtedy wp?ywu Adprosu 25 SL na wzrost defoliowanych jab?oni, oraz Flordimeksu 420 SL i Adbiosu 25 SL u?ytych ??cznie z chelatem miedziowym na wzrost grusz i wi?ni.

powrt

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.